TECH SHEETS

 • Tech Sheets Bodegas Lanzaga LZ 2019 Technical Sheet
 • Tech Sheets Telmo Rodriguez Corriente 2018 Technical Sheet
 • Tech Sheets Telmo Rodriguez El Velado 2016 Tech Sheet
 • Tech Sheets Telmo Rodriguez La Estrada 2016 Tech Sheet
 • Tech Sheets Telmo Rodriguez Lanzaga 2014 Technical Sheet
 • Tech Sheets Telmo Rodriguez Las Beatas 2016 Tech Sheet
 • Tech Sheets Telmo Rodriguez Tabuerniga 2016 Tech Sheet
 • Labels Bodegas Lanzaga LZ Front Label
 • Labels Telmo Rodriguez Corriente Front Label
 • Labels Telmo Rodriguez El Velado 2015 Label
 • Labels Telmo Rodriguez La Estrada 2015 Label
 • Labels Telmo Rodriguez Lanzaga 2014 Front Label
 • Labels Telmo Rodriguez Las Beatas 2015 Label
 • Labels Telmo Rodriguez Tabuerniga 2015 Label
 • Bottle Shots Bodegas Lanzage LZ Bottle Shot
 • Bottle Shots Telmo Rodriguez Corriente Bottle Shot
 • Bottle Shots Telmo Rodriguez El Velado 2015 Bottle Shot
 • Bottle Shots Telmo Rodriguez La Estrada Bottle Shot 2015
 • Bottle Shots Telmo Rodriguez Lanzaga 2014 Bottle Shot
 • Bottle Shots Telmo Rodriguez Las Beatas 2015 Bottle Shot
 • Bottle Shots Telmo Rodriguez Tabuerniga 2015 Bottle Shot
 • Reviews Telmo Rodriguez James Suckling Reviews - 2019
 • Reviews Telmo Rodriguez Lanzaga James Suckling Reviews November 2020
 • Reviews Telmo Rodriguez Wine Advocate Reviews 2019